MYOLYANG  vs RUMLIN

(1ST ROUND):1761=44

(17 S/45M*17 S/38M*10S/35M)

MYOLYANG 

(2ND ROUND):1535=40

(15S/42M*15S/37M*10S/35M)

RUMLIN

Teer Chart
»«