MYOLYANG VS RUMLIN

(1ST ROUND):1748=44

(17 S/45M*17 S/43M*10S/35M)

MYOLYANG 

(2ND ROUND):1610=40

(15S/44M*15S/40M*10S/35M)

RUMLIN

Teer Chart
»«